Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

MEDICOM Clinic
Podmínky prodeje a uplatnění dárkových poukazů

1. Úvodní ustanovení

1/1         Tyto všeobecné obchodní podmínky prodeje a uplatnění dárkových poukazů (dále jen „VOP“ či „Všeobecné obchodní podmínky“) upravují vzájemné vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kterými jsou na jedné straně MEDICOM CLINIC a.s., IČO: 247 56 148, se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 - Nové Město (dále jen „MEDICOM“), a na druhé straně kupující (dále jen „Kupující“), když předmětem této kupní smlouvy je prodej a koupě dárkového poukazu na služby v oblasti plastické a estetické chirurgie a dalších kosmetických zákroků nabízené ze strany MEDICOM v době uplatnění dárkového poukazu (dále jen „Dárkový poukaz“, resp. „Zákrok“).
1/2         Všeobecné obchodní podmínky dále upravují podmínky uplatnění Dárkového poukazu osobou, která může, avšak nemusí, být odlišná od Kupujícího (dále jen „Klient“), u MEDICOM.
1/3         Samotné Poskytování Zákroků Klientovi ze strany MEDICOM v návaznosti na uplatnění Dárkového poukazu není předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek a je upraveno zvláštními samostatnými podmínkami a/nebo individuální smlouvou mezi MEDICOM a Klientem.
1/4         Spotřebitelem a podnikatelem se ve Všeobecných obchodních podmínkách rozumí osoby takto definované v obecně závazných právních předpisech, zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ či „občanský zákoník“), kterým se, spolu s dalšími obecně závaznými právními předpisy, řídí i jiné vztahy mezi MEDICOM a Kupujícím či Klientem vyplývající ze Smlouvy či uplatňování Dárkového poukazu.
1/5         Vzhledem k tomu, že Kupujícím může být spotřebitel a Smlouva může být uzavřena distančním způsobem, tyto Všeobecné obchodní podmínky obsahují povinné náležitosti plynoucí zejména ustanovení § 1810 a násl. ObčZ.
 

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

2/1         MEDICOM sděluje Kupujícímu, je-li spotřebitelem, následující informace dle ustanovení § 1811 odst. 2 ObčZ:
(a)      totožnost MEDICOM vč. adresy sídla je uvedena v čl. 1/1 VOP, telefonní číslo MEDICOM je 800 254 642, e-mailová adresa MEDICOM je clinic@medicomclinic.cz;
(b)     zbožím, které je předmětem Smlouvy, je Dárkový poukaz blíže popsaný v čl. 1/1 VOP a Podmínkách pro poukazy;
(c)      kupní cena Dárkových poukazů je určena hodnotou Dárkového poukazu, a to podle volby Kupujícího z nabídky MEDICOM; cena je vždy stanovena v českých korunách (CZK) vč. DPH a veškerých dalších daní a poplatků, které musí Kupující za účelem získání Dárkového poukazu zaplatit, tím však není dotčena povinnost Kupujícího uhradit náklady na dopravu (poštovné) či náklady na komunikace prostředky na dálku;
(d)     kupní cena Dárkových poukazů je kupujícím placena způsoby uvedenými v kapitole 5 VOP a způsoby dodání Dárkových poukazů se řídí kapitolou 4 VOP;
(e)     v případě dodání Dárkového poukazu jinak než osobním odběrem na pobočce MEDICOM uhradí MEDICOM cenu dopravy stanovenou podle kapitoly 4 VOP;
(f)       práva Kupujícího z případného vadného plnění, jak vyplývají zejména z občanského zákoníku, jsou popsána v kapitole 7 VOP;
(g)      Smlouva není uzavřena na drobu neurčitou, a nepřichází proto do úvahy ukončení závazku výpovědí nebo podobným nástrojem vázaným na trvání smlouvy;
(h)     Smlouva se netýká digitálního obsahu, a nejsou tak uváděny bližší podrobnosti stran jeho specifické povahy.
2/2         MEDICOM dále sděluje Kupujícímu, je-li spotřebitelem, následující informace dle ustanovení § 1820 odst. 1 ObčZ:
(a)      náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od běžných sazeb; telefonní linka dle čl. 2/1(a) VOP je bezplatná;
(b)     záloha na platbu za Dárkový poukaz není požadována, avšak může být uskutečněna platba předem dle kapitoly 5 VOP;
(c)      Smlouva se netýká opakovaného plnění a není uzavřena na dobu neurčitou, a proto se ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. c), d) a e) ObčZ nestanovuje nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat, nestanovují se ceny na zúčtovací období ani se neuvádí údaje o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. b) ObčZ;
(d)     Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem, jak jsou blíže popsány v kapitole 6 VOP, kde je rovněž řešena situace, kdy již byl Dárkový poukaz (částečně) uplatněn u MEDICOM; výslovně se uvádí, že náklady na případné vrácení Dárkového poukazu nese kupující;
(e)     Smlouva se netýká poskytování služeb, jejichž plnění již začalo, a proto se neuvádí údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. h) ObčZ;
(f)       Smlouva nespadá pod režim ustanovení § 1837 písm. l) ObčZ, a proto se neuvádí údaj, že Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od Smlouvy zanikne;
(g)      Kupující je oprávněn obrátit se stížností na orgány České obchodní inspekce, která provádí dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů; tím není dotčena možnost mimosoudního řešení případných sporů, jak o ni MEDICOM řádně informuje spotřebitele dle kapitoly 10 VOP.
 

3. Koupě Dárkového poukazu

3/1         Dárkové poukazy MEDICOM CLINIC nabízí v hodnotách od 1.000,- Kč, přičemž jejich hodnota je totožná s kupní cenou.
3/2         Je-li uzavřena Smlouva, MEDICOM se zavazuje odevzdat Dárkový poukaz Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.
3/3         Dárkový poukaz je možno osobně zakoupit na pobočkách MEDICOM na adresách:
(a)      Spálená 14, Praha 1,
(b)     Viniční 235, Brno,
(c)      Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem,
v takovém případě se však nepoužijí příslušná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a občanského zákoníku týkající se uzavírání smluv distančním způsobem a z nich vyplývající práva a povinnosti stran.
3/4         Dárkový poukaz je možno zakoupit rovněž prostřednictvím internetového obchodu MEDICOM, který se nachází na webových stránkách https://www.medicomclinic.cz/darkove-poukazy (dále jen „Internetový obchod“).
3/5         Prostřednictvím Internetového obchodu může Kupující uzavřít s MEDICOM Smlouvu přijetím návrhu na její uzavření (dále jen „Objednávka“), a to za následujících podmínek:
(a)      Objednávka se činí formou vyplnění a odeslání objednávkového formuláře, který obsahuje zejména údaje týkající se Kupujícího, specifikaci Dárkového poukazu, způsob jeho dodání a způsob platby za něj;
(b)     před závazným odesláním Objednávky může Kupující Objednávku a veškeré údaje zadané v objednávkovém formuláři, zkontrolovat a opravit či upravit;
(c)      Smlouva je uzavřena závazným odesláním Objednávky a jejím přijetím ze strany MEDICOM;
(d)     přijetí Objednávky a uzavření Smlouvy potvrdí MEDICOM bez zbytečného odkladu Kupujícímu e-mailem zaslaným na jím zadanou e-mailovou adresu;
(e)     Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je ze strany MEDICOM archivována za účelem jejího splnění v elektronické formě po dobu pěti (5) let; Smlouva není přístupná třetím osobám, avšak na žádost může být poskytnuta Kupujícímu;
(f)       informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z těchto Všeobecných obchodních podmínek, v nichž je tento proces popsán;
(g)      neexistují žádné kodexy chování, které by byly pro MEDICOM závazné, nebo které by MEDICOM dobrovolně dodržoval, a byly tedy přístupné s využitím elektronických prostředků.
 

4. Dodací podmínky

4/1         Dárkový poukaz je možno vyzvednout osobně na pobočkách MEDICOM uvedených v čl. 3/3 VOP, nebo zaslat Kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti DPD.
4/2         V případě dodání Dárkového poukazu přepravní společností DPD je Dárkový poukaz zaslán doporučeným balíkem, který hradí MEDICOM.

5. Platební podmínky

5/1         Kupní cenu je možno uhradit:
(a)      hotově při převzetí Dárkového poukazu na pobočce MEDICOM,
(b)     převodem na bankovní účet MEDICOM č. 5031012875/5500
5/2         Provozovny MEDICOM jsou umístěny v České republice, a to jak v době, kdy Kupující v Internetovém obchodě může vybírat způsob platby, tak i ve kterýkoli jiný okamžik.

6. Odstoupení od smlouvy

6/1         V případě, že Kupující je spotřebitelem a uzavřel Smlouvu (zakoupil Dárkový poukaz) prostřednictvím Internetového obchodu, je oprávněn od Smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí Dárkového poukazu, přičemž postačuje, aby odstoupení v průběhu této lhůty odeslal; tato kapitola nebude vykládána žádným způsobem, který by budil zdání, že právo na odstoupení od Smlouvy náleží komukoli jinému než spotřebiteli a v jakémkoli jiném případě.
6/2         K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je přílohou a nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6/3         Při odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen předat Dárkový poukaz MEDICOM, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. Náklady spojené s navrácením Dárkového poukazu nese Kupující.
6/4         MEDICOM vrátí Kupujícímu v případě odstoupení od Smlouvy přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení. MEDICOM však není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu Kupující předá Dárkový poukaz nebo prokáže, že ho odeslal.
6/5         V případě, že byl Dárkový poukaz uplatněn v plné výši, Kupující nemá právo odstoupit od Smlouvy. Pokud však byl Dárkový poukaz uplatněn pouze v částečně (v části jeho hodnoty), je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat vrácení peněžních prostředků pouze v části odpovídající neuplatněné hodnotě Dárkového poukazu; bližší podrobnosti týkající se částečného uplatňování Dárkových poukazů upravují Podmínky pro poukazy.

7. Uplatnění Dárkových poukazů

7/1         Dárkový poukaz je možno použít namísto úhrady ceny Zákroku, a to níže stanoveným způsobem v částce odpovídající hodnotě Dárkového poukazu; je-li vyčerpána celá hodnota Dárkového poukazu, MEDICOM si jej ponechá.
7/2         Uplatnění Dárkového poukazu bude, zejména z hlediska ceny za Zákrok, zohledněno ve smlouvě uzavřené s Klientem v souvislosti s poskytnutím Zákroku.
7/3         Dárkový poukaz je možno uplatnit na pobočkách MEDICOM, které se nacházejí na následujících adresách:
(a)      Spálená 14, Praha 1,
(b)     Viniční 235, Brno,
(c)      Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem.
7/4         Dárkový poukaz je platný po dobu dvanácti (12) měsíců od data vystavení, není-li na jednotlivém Dárkovém poukazu výslovně uvedeno jinak.
7/5         Dárkové poukazy nelze sčítat, a Klient tedy nemůže využít dva a více Dárkových poukazů na poskytnutí jednoho Zákroku ze strany MEDICOM.
7/6         V případě, že cena Zákroku zvoleného Klientem převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, Klient je povinen takový rozdíl doplatit, pokud na poskytnutí Zákroku trvá.
7/7         V případě, že hodnota Dárkového poukazu převyšuje cenu Zákroku zvoleného Klientem, sníží se hodnota Dárkového poukazu o cenu Zákroku s tím, že MEDICOM na Dárkovém poukazu tuto jeho novou, sníženou, hodnotu vyznačí.
7/8         Dárkový poukaz lze s ohledem na ustanovení bodu 7/7 uplatnit opakovaně a při vícenásobném uplatnění se ostatní ustanovení těchto VOP pro poukazy použijí přiměřeně jako v případě prvního použití.
7/9         Není-li Dárkový poukaz uplatněn ve lhůtě jeho platnosti, ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady; to platí i pro případ částečného uplatnění Dárkového poukazu a neuplatnění pouze nové, snížené, hodnoty.
7/10      Za den uplatnění Dárkového poukazu se považuje den, kdy Klient hradí, nebo by – nebýt Dárkového poukazu – hradil, cenu za Zákrok.
7/11      Dárkový poukaz není možno vrátit, směnit za peněžní prostředky, jiný dárkový poukaz ani jiný podobný předmět, listinu či cenný papír; MEDICOM si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout jinak.
7/12      Za ztrátu či odcizení Dárkového poukazu po jeho převzetí plně odpovídá Kupující či jeho následný držitel a MEDICOM v těchto případech nevystavuje nový Dárkový poukaz ani nenahrazuje jeho hodnotu či kupní cenu.
7/13      Kopírování, pozměňování či jakékoli jiné úpravy Dárkových poukazů osobou odlišnou od MEDICOM a jiným než umožněným způsobem je striktně zakázáno.
7/14      Porušení VOP může mít v odůvodněných případech za následek odmítnutí přijetí Dárkového poukazu.
 

8. Práva z vadného plnění

8/1         Práva a povinnosti týkající se vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ustanoveními § 1914-1925 ObčZ, § 2099-2117 ObčZ a § 2161-2174 ObčZ.
8/2         Pro případ, že je Kupujícím spotřebitel, platí pro práva z vadného plnění zejména následující ustanovení této kapitoly. Je-li kupující podnikatelem, ustanovení této kapitoly se použijí, jen pokud je to výslovně stanoveno.
8/3         MEDICOM odpovídá Kupujícímu za to, že Dárkový poukaz nemá při převzetí vady. Zejména MEDICOM odpovídá, že v době, kdy Kupující Dárkový poukaz převzal,
(a)      má Dárkový poukaz vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které MEDICOM popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Dárkového poukazu a na základě prováděné reklamy,
(b)     se Dárkový poukaz hodí k účelu, který pro jeho použití MEDICOM uvádí nebo ke kterému se obvykle používá,
(c)      Dárkový poukaz odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
(d)     jsou Dárkové poukazy v odpovídajícím množství (je-li jich objednáno více),
(e)     Dárkový poukaz vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8/4         Projeví-li se některá vada ve smyslu čl. 8/3 VOP v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Dárkový poukaz byl vadný již při převzetí.
8/5         Nemá-li Dárkový poukaz vlastnosti dle čl. čl. 8/3 VOP, může Kupující požadovat dodání nového Dárkového poukazu bez vad, jelikož povaha Dárkového poukazu vylučuje jiný způsob odstranění vady, např. výměnu jeho součásti. Není-li dodání nového Dárkového poukazu možné, má Kupující právo odstoupit od Smlouvy; to platí i v případě, že Dárkový poukaz má větší počet vad.
8/6         Neuplatní-li Kupující práva dle ustanovení čl. 8/5 VOP, může požadovat přiměřenou slevu; to platí i v případě, že MEDICOM nemůže Kupujícímu dodat nový Dárkový poukaz, jakož i v případě, že MEDICOM nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
8/7         Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Dárkového poukazu v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí; ustanovení o právech z vadného plnění se v tomto případě použijí obdobně.
8/8         Náleží-li Kupujícímu, a to i podnikateli, z jakéhokoli důvodu z titulu práv z vadného plnění právo na dodání nového Dárkového poukazu nebo právo odstoupit od Smlouvy, je Kupující zároveň povinen vrátit MEDICOM vadný (reklamovaný) Dárkový poukaz. MEDICOM není povinen vydat Kupujícímu nový Dárkový poukaz (při dodání nového Dárkového poukazu) nebo vrátit peníze (při odstoupení od Smlouvy) dříve, než mu Kupující předá vadný (reklamovaný) Dárkový poukaz nebo prokáže, že ho odeslal.
8/9         Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění v případech, kdy za vadu neodpovídá MEDICOM, tj. zejména tehdy, kdy se jedná o vady:
(a)      vzniklé nesprávným jednáním či opomenutím Kupujícího nebo jeho zásahem do Dárkového poukazu,
(b)     vzniklé po převzetí Kupujícím, například způsobené vnějším vlivem nebo třetí osobou,
(c)      které mají povahu opotřebení Dárkového poukazu způsobené běžným nakládáním s ním,
(d)     vzniklé působením přírodních živlů nebo vyšší mocí.
8/10      Práva z vadného plnění (reklamace) se uplatňují na kterékoli pobočce MEDICOM. MEDICOM je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
8/11      MEDICOM nebo jeho pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů; do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba případně potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude ze strany MEDICOM vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Kupující a MEDICOM nedohodnou na delší lhůtě; marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. MEDICOM však není v prodlení v případě, že Kupující od něj nepřijal řádně nabídnuté plnění nebo neposkytuje potřebnou součinnost.
 

9. Ochrana osobních údajů

9/1         Kupující vyjadřuje souhlas s tím, aby MEDICOM zpracovával jeho osobní údaje uvedené při koupi Dárkového poukazu v Internetovém obchodě (zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), nebo případně i na pobočkách MEDICOM. Účelem tohoto zpracování je uzavření a plnění Smlouvy a dále nabízení obchodu a služeb a ochrana práv a právem chráněných zájmů MEDICOM. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán; odvolání se však netýká údajů v rozsahu, v jakém je MEDICOM oprávněn tyto údaje zpracovávat i bez souhlasu Kupujícího.
9/2         MEDICOM je povinen dodržovat při nakládání s osobními údaji veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“ či „zákon o ochraně osobních údajů“), a je oprávněn zpracováním výše uvedených osobních údajů pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
9/3         Kupující poskytl MEDICOM osobní údaje dobrovolně a má právo na přístup k nim, zejména je oprávněn být na základě své žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných ze strany MEDICOM. Pokud Kupující zjistí nebo se domnívá, že MEDICOM provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující zejména požádat MEDICOM o vysvětlení, požadovat, aby se MEDICOM zdržel takového jednání a odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li MEDICOM žádosti Kupujícího, může se Kupující obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
9/4         Kupující uzavřením Smlouvy potvrzuje, že osobní údaje, které MEDICOM poskytl, jsou přesné a úplné.
9/5         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s výrobky a/nebo službami MEDICOM a jeho obchodních sdělení na e-mailovou adresu Kupujícího; Kupujícímu se zaručuje, že může tento souhlas jednoduše a bez dalších nákladů odvolat a že případná sdělení budou splňovat všechny požadavky plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

10. Mimosoudní řešení sporů

10/1         V případě sporu mezi MEDICOM a Kupujícím, který je spotřebitelem, se Kupující může obrátit se svým nárokem na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v tomto případě Česká obchodní inspekce (Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz).
10/2         Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na webových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 

11. Závěrečná ustanovení

11/1         Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny rovněž na Internetovém obchodu a jejich znění účinné ke dni uzavření Smlouvy MEDICOM Kupujícímu zašle jako součást potvrzujícího e-mailu dle čl. 3/5(d) VOP; tímto způsobem je Kupujícímu umožněna jejich archivace a reprodukce.
11/2         Zakoupením Dárkového poukazu Kupující stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, včetně veškerých jejich součástí, zejména Podmínkami pro poukazy, a že s nimi souhlasí. Bude-li osoba Klienta odlišná od osoby Kupujícího, je Kupující zodpovědný za seznámení Klienta s Podmínkami pro poukazy, neboť Dárkový poukaz je uplatnitelný pouze způsobem souladným s nimi.
11/3         Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně veškerých jejich součástí, zejména Podmínek pro poukazy, nabývají účinnosti dne 1.11.2017.

 
Vzorové oznámení o odstoupení od smlouvy o koupi Dárkového poukazu

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)
 
MEDICOM CLINIC a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 
Oznamuji/oznamujeme *), že tímto odstupuji/odstupujeme *) od smlouvy o koupi Dárkového poukazu *)
 
Datum objednání *)/datum obdržení *)
 
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
 
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
 
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
 
Datum
 
*) Nehodící se případně škrtněte nebo údaje doplňte bližší informace.
 

Přijďte na
nezávaznou konzultaci

Volejte 

800 254 642